U prethodnom blogu smo objasnili što je to porez na dohodak, no postoje i davanja na koja se taj porez ne plaća, budući da se ista ne smatraju plaćom.

U nastavku donosimo pregled tih davanja, a za detaljnija pojašnjenja svakog pojedinog davanja, pošaljite nam upit ili nas pratite na našim društvenim mrežama.

Iako su neoporezivi primici propisani zakonom, on ne propisuje pravo radnika na njih, nego propisuje vrste i iznose neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radniku.

Iako poslodavac nije zakonski obvezan to napraviti, odluka je u potpunosti njegova.

 

U trenutku pisanja ovog bloga, neoporezivi primici u Hrvatskoj su sljedeći:

R.br.

Opis

Koeficijent

Iznos

1.

Potpore zbog invalidnosti radnika

1,00 do 2.500,00 kuna godišnje
2.

Potpore za slučaj smrti radnika

3,00 do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu
3.

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

1,2 do 3.000,00 kuna
4.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

1,0 do 2.500,00 kuna godišnje
5.

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

1,2 do 3.000,00 kuna
6.

Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža

0,6 do 1.500,00 kuna
7.

Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža

0,8 do 2.000,00 kuna
8.

Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža

1,0 do 2.500,00 kuna
9.

Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža

1,2 do 3.000,00 kuna
10.

Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža

1,4 do 3.500,00 kuna
11.

Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža

1,6 do 4.000,00 kuna
12.

Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

2,0 do 5.000,00 kuna
13.

Naknade za odvojeni život od obitelji

0,7 do 1.750,00 kuna mjesečno
14.

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

3,2 do 8.000,00 kuna
15.

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

2,6 do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
16.

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

3,2 do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
17.

Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

0,7 do 1.750,00 mjesečno
18.

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 600,00 kuna godišnje
19.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

do 200,00 kuna
20.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 100,00 kuna
21.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
22.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
23.

Pomorski dodatak

do 250,00 kuna dnevno
24.

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

do 400,00 kuna dnevno
25.

Potpore za novorođenče

4,0 do 10.000,00 kuna
26.

Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca

u ukupnom iznosu
27.

Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka
28.

Naknade troškova noćenja na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka
29.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
30.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.
31.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
  32.

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

2,0 do 5.000,00 kuna godišnje

33.

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam 1,0

do 2.500,00 kuna godišnje

34.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika 2,0

do 5.000,00 kuna godišnje

35.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije 4,8

do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

36.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

37.

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

do visine stvarnih izdataka

38. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem

 

Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak

Člankom 6. Pravilnika o Porezu na dohodak propisani su i neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak, a čiji pregled možete vidjeti u sljedećoj tablici:

R.br. Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak Koeficijent

Iznos u kn

1.

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja​ (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona) 0,7 do 1.750,00 mjesečno
2.

Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona)

6,0 do 15.000,00

godišnje

3.

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona)

0,7 do 1.750,00 mjesečno
4.

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)

0,7 do 1.750,00 mjesečno
5.

Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona)

1,6 do 4.000,00 mjesečno
6.

Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje (članak 9​. stavak 1. točka 16. Zakona)

0,7 do 1.750,00 mjesečno

7.

Nagrade za športska ostvarenja (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona)

8,0 do 20.000,00

godišnje

8. Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 17. Zakona) 0,7

do 1.750,00 mjesečno

 

Zanima te više?

Prati nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja i savjeta.